Tento kurz je určený Len pre firmy

DEFENZÍVNA JAZDA je bezpečný (nie pomalý) spôsob vedenia vozidla, ktorý umožňuje vodičovi nedostať sa do krízovej situácie, identifikovať a predvídať riziká v bežnej premávke

Popis kurzu

Kurz je určený pre vodičov, u ktorých bolo zistené, že môžu byť rizikovým faktorom pre potenciálne nebezpečenstvo v bežnej cestnej premávke. Osnova kurzu je zameraná na jazdné stratégie, ktoré zabezpečia, že si vodič udrží dostatočnú úroveň bezpečnosti aj napriek pôsobeniu ovplyvňujúcich rizikových faktorov v premávke. Produktom kurzu je vodič, ktorý sa nestane vinníkom ale ani obetou dopravnej nehody a môže udržať svoju bezpečnosť aj v situáciách, keď sa riziko stáva skutočným nebezpečenstvom.

Ora
Trvanie kurzu

Začiatok: podľa dohody
Pokročilí: 1 hod teória + 1 hod jazda

Ciel kurzu
Cieľ kurzu

Odbúranie zlých návykov pri vedení vozidla, schopnosť „čítať“ premávku

Prinos kurzu
Prínos kurzu

Výrazné zníženie rizika vzniku nehody a účasti v krízovej situácií, viac istoty pri vedení vozidla

Urceny pre
Určený pre

Všetky skupiny vodičov

Podrobný popis

Hlavnou úlohou kurzu je priviesť účastníka k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si problému nebezpečenstva, ktorému sa vystavuje pri riadení motorového vozidla. Spolu s prednášajúcimi sa účastníci kurzu zamýšľajú nad tým, ako prispôsobiť svoje správanie v cestnej premávke tak, aby v maximálnej možnej miere predišli vzniku kritických situácií.
Pri defenzívnej jazde sa nespoliehame na to, že všetci vodiči jazdia bezpečne. Predpokladáme možnosť porušenia pravidiel cestnej premávky inými účastníkmi. Sledujeme ich správanie, vyhodnocujeme celkovú situáciu v okolí a predvídame. Potenciálne kolízne situácie preto riešime ešte skôr, ako vzniknú. Technikou jazdy predchádzame vzniku nebezpečných situácií a vytvárame predpoklad na ich odvrátenie. Kurz defenzívnej jazdy sa realizuje interaktívnou formou za použitia najmodernejšej výpočtovej a projekčnej techniky. Dôraz sa kladie na grafickú vizualizáciu prednášanej problematiky. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.


Teoretická časť kurzu

Prebieha formou výkladu a diskusie. Cieľom je viesť účastníkov kurzu k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si nebezpečenstva, ktoré je spojené s riadením motorového vozidla. Najčastejšie vznikajúce nebezpečné situácie, ktoré vedú k dopravným nehodám, sú prezentované na skutočných prípadoch. Vyhodnocuje sa predovšetkým možnosť predvídania ich vzniku a tiež možnosť ich riešenia.

Najdôležitejšie tematické celky kurzu sú:

 1. Rozdiel medzi bezpečnou a defenzívnou jazdou
 2. Negatívne faktory pôsobiace na vodiča
 3. Príprava vozidla a vodiča pred jazdou
 4. Najčastejšie príčiny dopravných nehôd
 5. Reakčná doba vodiča
 6. Sledovanie situácie v cestnej premávke
 7. Jazda spôsobujúca kolízne situácie
 8. Jazda s vozidlom za zníženej viditeľnosti
 9. Jazda s vozidlom na klzkom povrchu
 10. Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti
 11. Predchádzanie vozidiel
 12. Včasné predvídanie „čítanie premávky“
 13. Využívanie bezpečnostných systémov vozidla počas jazdy
 14. Predchádzanie dopravným nehodám
 15. Následky prípadnej dopravnej nehody

Praktická časť kurzu

Prebieha vo vozidle počas bežnej premávky prebieha predovšetkým formou diskusie. Vybrané príčiny vzniku dopravných nehôd sú počas jazdy rozobrané a poukázané je ako im možno predchádzať. Účastník je pod stálym dohľadom inštruktora, ktorý pozoruje jeho návyky a štýl jazdy v bežnej premávke, pričom analyzuje spolu s vodičom možné následky, ktoré vyplývajú z jeho šoférovania. Cieľom inštruktora je aby si účastník uvedomil prípadné následky pri chybnom vedení svojho vozidla a aby si zároveň osvojil metódy defenzívnej jazdy pri prejazde zákrutou, pri predbiehaní vozidla, vyhýbaní sa, krízovom brzdení, pri prejazde križovatkou, pri jazde v meste, mimo neho a iné. Inštruktor podáva účastníkovi taktiež spätnú väzbu pri pozitívnych i negatívnych návykoch a na záver po praktickej časti vyjadrí účastníkovi celkové hodnotenie a doporučenie do ďalšej praxe.

Potrebujete poradiť?

https://slovakiaring.sk/assets/images/svg/placeholder.svg
Lucia Bilková
Office Manager Centrum bezpečnej jazdy

Galéria