Komplexné informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Strana | 1

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len

„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií

pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných

právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.; adresa sídla Orechová Potôň 800, 930 02, IČO:

44 407 793 (ďalej len „AGENCY“).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä

návštevníci, objednávatelia, účastníci, prijímatelia, súťažiaci a ostatné osoby, pohybujúce sa

v priestoroch AGENCY, napr. fyzické osoby vystupujúce v mene zmluvných partnerov a ich pracovníci,

(ďalej len „dotknutá osoba“). V prípade, ak údaje o dotknutej osobe AGENCY poskytuje iná osoba, je

tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie

disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane

osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky AGENCY do 3 pracovných dní vedieť preukázať.

Automotodróm: profesionálna pretekárska dráha SLOVAKIA RING a k nej prislúchajúce vybavenie

areálu (paddock, budova riadiaceho strediska, servis, tribúny)

Centrum bezpečnej jazdy: zariadenie pre výcvik vodičov pozostávajúceho z cvičiska a vnútorných

školiacich priestorov

Slovak Karting Center: motokárové centrum s pretekárskou dráhou a administratívnou bodovou

Vojenské múzeum: múzeum historickej vojenskej techniky vystavené v exteriéri a interiéri areálu

Automotodrómu

Vylúčenie zodpovednosti: Táto informácia sa týka výlučne spracúvania osobných údajov, ktoré

vykonáva AGENCY. Za spracúvanie osobných údajov vykonávané zmluvnými partnermi AGENCY (zväčša

organizátori rôznych eventov, športových a kultúrno-spoločenských podujatí a pod.), ktorí si

prenajímajú priestory a areál AGENCY, AGENCY nezodpovedá.

NA AKÉ ÚČELY AGENCY SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

AGENCY, v rámci prevádzkovania areálu Automodrómu, Centra bezpečnej jazdy a Slovak Karting

Center spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby najmä na účely:

- zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,

- riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,

- vybavovania bežnej korešpondencie,

- zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,

- kontroly dodržiavania pravidiel prevádzkových poriadkov,

- monitorovania verejnosti prístupných priestorov,

- monitorovania verejnosti neprístupných priestorov,

Strana | 2

- nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,

- riešenia škôd a poistných udalostí,

- vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

- obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie AGENCY, organizácie súťaží a zlosovaní,

- vypracovávania interných analýz a štatistík,

- akreditácie novinárov,

- akreditácie účastníkov podujatia,

- plnenia ostatných povinností vyplývajúcich AGENCY zo zmluvných záväzkov a z osobitných

právnych predpisov.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NEVYHNUTNÉ NA PLNENIE ZMLUVY:

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:

- zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (spracovanie objednávok, rezervácií,

rokovania o zmluvnom vzťahu, vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované tovary a

služby a pod.),

- plnenia zmluvných vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou, resp. bola zmluva

uzatvorená inou treťou osobou v prospech dotknutej osoby (plnenie predmetu zmluvy,

poskytnutie tovaru alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich služieb napr. vzdelávanie

a poučenie účastníkov akcií, záväzné vyhlásenia účastníkov akcií, vedenie užívateľského účtu na

webovej stránke www.slovakiaring.sk a pod.),

- riešenia reklamácií, podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s dodaným tovarom alebo

službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na

uzatvorenie a plnenie zmluvy a to najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo

občianskeho a vodičského preukazu, kontaktné údaje, údaje o platbe, údaje o predmete zmluvy

a ďalšie osobné údaje spracúvané v primeranom rozsahu v súvislosti s konkrétnym zmluvným vzťahom

(napr. údaje o poistení, údaje o vykonanej dychovej skúške, udelenej pokute a pod.).

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie

predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak

požadované osobné údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného

vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov po skončení

zmluvného vzťahu a to najmenej 5 rokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

V prípade zrušenia užívateľského účtu na webovej stránke www.slovakiaring.sk je spracúvanie

osobných údajov dotknutej osoby za účelom vedenie účtu ukončené bezodkladne.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Slovenská obchodná

inšpekcia, súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, poskytovatelia platobných

služieb, poštové podniky, advokáti a ďalšie tretie strany, ktorým je AGENCY povinná údaje poskytnúť

na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení sprostredkovatelia.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NEVYHNUTNÉ NA SPLNENIE ZÁKONNEJ POVINNOSTI AGENCY:

V rámci zákonnej povinnosti sú spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely:

- monitorovania vybraných častí areálu Automotodrómu a Slovak Karting Center a to v rámci

organizácie podujatí, pri ktorých na základe ustanovení zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní

verejných športových podujatí plynie AGENCY zákonná povinnosť vykonávať monitorovanie.

Vyhotovené záznamy sa využívajú najmä na riešenie športových sporov. Záznamy kamerového

systému, sú uchovávané po dobu 7 dní.

Strana | 3

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: súdy a orgány činné

v trestnom konaní, Policajný zbor SR v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení

sprostredkovatelia.

- zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je

AGENCY povinná viesť v súlade s ustanoveniami GDPR. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné

údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutnom na jej presnú identifikáciu

v systémoch AGENCY a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak

o vyjadrenie žiada). Osobné údaje sú uchovávané po dobu minimálne 5 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu

osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu

požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY:

Na základe udeleného súhlasu sú osobné údaje spracúvané predovšetkým na účely:

- obchodno-marketingovej komunikácie (tzv. newslettery) a cielenej propagácie AGENCY,

- organizácie súťaží a zlosovaní, pričom organizátorom súťaží je AGENCY,

- a na ďalšie účely vymedzené konkrétnym súhlasom.

Cielenie obchodno-marketingovej komunikácie je vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne

len na základe prvotných informácií o záujme dotknutej osoby (napr. záujem o produkty alebo služby

„AUTO“ alebo o služby „MOTO“ a pod.).

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná údaje AGENCY poskytnúť. Ak

osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu počas platnosti príslušného súhlasu. Po skončení

platnosti súhlasu nebude AGENCY spracúvať osobné údaje na účel vymedzený súhlasom dotknutej

osoby.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: súhlasom definované tretie

strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane

a poverení sprostredkovatelia.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV AGENCY ALEBO TRETEJ

STRANY:

AGENCY v rámci svojho oprávneného záujmu alebo tretej strany spracúva osobné údaje predovšetkým

na účely:

• vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených

účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na ich vybavenie a na

ochranu právom chránených záujmov AGENCY (spravidla 2 roky).

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: Poštový podnik, kuriérom,

ďalším tretím stranám v súvislosti s účelom korešpondencie a povereným sprostredkovateľom.

• monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami na účely zabezpečenia

verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Výstupy z kamerového systému sú

priebežne vyhodnocované pracovníkmi SBS a záznamy z tohto kamerového systému sa

nevyhotovujú a neuchovávajú.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány

činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

• monitorovania verejnosti neprístupných priestorov (zázemia budov, dráhy a ďalšie verejnosti

neprístupné priestory) kamerovými systémami na účely zabezpečenia, ochrany osôb a majetku

a bezpečnosti. Vyhotovené záznamy sú uchovávané po dobu 7 dní.

Strana | 4

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány

činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

• nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom

AGENCY stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi

alebo je lehoty uchovávania sú nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom

chránených záujmov AGENCY.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým príjemcom v súvislosti s využitím uchovávaného

dokumentu alebo záznamu (napr. kontrolné a dohľadové orgány, súdy a orgány činné v trestnom

konaní a pod.) a poverení sprostredkovatelia.

• riešenia škôd a poistných udalostí. Osobné údaje sú uchovávané po dobu po dobu doriešenia

poistnej udalosti. Dokumenty súvisiace s účtovnou agendou AGENCY sú následne uchovávané 10

rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány

činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti, poisťovne a poverení

sprostredkovatelia.

• akreditácie novinárov a účastníkov podujatí, pričom oprávneným záujmom je záujem AGENCY na

povoľovaní vstupu do priestorov AGENCY, vykonávania povolených činností a evidencie

akreditovaných osôb. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

Osobné údaje sú poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokát, súdy a orgány

činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

• obchodno-marketingovej komunikácie ak vie AGENCY preukázať vzťah s dotknutou osobou.

Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané, pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku.

• propagácie AGENCY formou zverejnenia fotografií, video záznamov a propagačných materiálov,

pričom nie je zámerom AGENCY vyhotovovať a zverejňovať podobizne konkrétnych dotknutých

osôb, ale propagovať svoje podnikateľské činnosti dokumentovaním priebehu podujatí. Dotknutá

osoba má právo u AGENCY namietať voči zverejneniu predmetnej podobizne alebo nahrávky.

AGENCY sa zaväzuje že nebude v rámci tohto účelu spracúvania neoprávnene zasahovať do práv

dotknutých osôb.

• vypracovávania interných analýz a štatistík AGENCY, ktoré spravidla tvoria anonymizované údaje,

ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:

o na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

o získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

o požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

o požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie

nezákonné;

o namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý

súvisí s konkrétnou situáciou;

o požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

o dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému

prevádzkovateľovi;

o kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného

na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

o požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju

výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie

Strana | 5

automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto AGENCY spracúvané. Dotknutá

osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu AGENCY;

o podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste

výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak

sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným

orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12

Bratislava;

o podať žiadosť alebo sťažnosť AGENCY v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov.

Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak

vykonať:

✓ písomne na adrese: SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.; adresa sídla: Orechová Potôň 800, 930 02

✓ elektronicky na adrese: gdpr@slovakiaring.sk

Podrobné informácie k právam dotknutých osôb:

Transparentnosť oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

1. AGENCY poskytne dotknutej osobe všetky informácie a všetky oznámenia, ktoré sa týkajú

spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej

forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu.

Informácie môže AGENCY poskytnúť písomne alebo inými prostriedkami, prípadne elektronickými

prostriedkami. Ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže AGENCY poskytnúť ústne za

predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby bola preukázaná relevantným spôsobom.

2. AGENCY uľahčí výkon práv dotknutej osoby. V prípade, ak si účely, na ktoré AGENCY spracúva

osobné údaje nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od AGENCY, aby bola dotknutá osoba

identifikovaná a AGENCY už neuchováva, nezískava a nespracúva dodatočné informácie na zistenie

totožnosti dotknutej osoby, AGENCY neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri

výkone jej práva, pokiaľ nie je preukázané, že dotknutú osobu nie je možné identifikovať.

3. AGENCY poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe jej

žiadosti do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti. Uvedenú lehotu môže AGENCY

v nevyhnutných prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom zohľadňuje komplexnosť a počet

žiadostí. AGENCY informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od

doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť

elektronickými prostriedkami, informácie podľa možnosti AGENCY poskytne elektronickými

prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

4. Ak AGENCY neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do

jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o

možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dozorným

orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12

Bratislava.

5. Poskytovanie informácií, oznámení a oznámenia o prijatí opatrení na žiadosť dotknutej osoby

vykonáva AGENCY bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo

neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je môže AGENCY:

- požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie

informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

- odmietnuť konať na základe takejto žiadosti.

AGENCY znáša bremeno preukázania neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

6. Ak má AGENCY oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva

žiadosť v rozsahu vyššie uvedených bodov, môže AGENCY požiadať o poskytnutie dodatočných

informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Strana | 6

7. Informácie, ktoré AGENCY poskytuje dotknutým osobám, môže podať v kombinácii so strojovo

čitateľnými štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad

zamýšľaného spracúvania.

Informácie, ktoré sú poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípade, ak sa od dotknutej osoby získavajú jej osobné údaje, AGENCY pri získavaní osobných

údajov dotknutej osobe poskytuje nasledovné informácie:

- totožnosť a kontaktné údaje AGENCY,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

- účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

- ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch AGENCY alebo tretej strany, uviesť tieto

oprávnené záujmy, ktoré sleduje AGENCY alebo tretia strana,

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

- v relevantnom prípade informácia o tom, že AGENCY zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii

rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade príslušných prenosov odkaz na primerané

alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, AGENCY poskytuje dotknutej osobe pri získavaní

osobných údajov informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného

spracúvania:

- doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

- existencia práva požadovať od AGENCY prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej

osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva

namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť osobných údajov,

- ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase

udelenom pred jeho odvolaním,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,

alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná

poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto osobných údajov,

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom

postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú

osobu.

3. Ak má AGENCY v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,

dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním poskytne informácie o tomto inom účele a

ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

1. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, AGENCY poskytne dotknutej osobe nasledovné

informácie:

- totožnosť a kontaktné údaje AGENCY,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

- účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

- kategórie dotknutých osobných údajov,

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

Strana | 7

- v relevantnom prípade informácia o tom, že AGENCY zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii

rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade príslušných prenosov odkaz na primerané

alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií uvedených v odseku 1 AGENCY poskytne dotknutej osobe informácie potrebné

na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:

- doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,

- ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch AGENCY alebo tretej strany, uviesť tieto

oprávnené záujmy, ktoré sleduje AGENCY alebo tretia strana,

- existencia práva požadovať od AGENCY prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej

osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva

namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť osobných údajov,

- ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas

odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase

udelenom pred jeho odvolaním,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či osobné údaje

pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom

postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú

osobu.

3. AGENCY poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

- v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom

je potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

- ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej

komunikácie s touto dotknutou osobou, alebo

- ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa

osobné údaje prvýkrát poskytnú.

4. Ak má AGENCY v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,

AGENCY poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom

účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

- dotknutá osoba má už dané informácie,

- sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané

úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely

vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky

a záruky, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 znemožní alebo

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch

AGENCY prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej

osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,

- sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve EÚ alebo SR a v ktorom sa stanovujú

primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

- v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania

profesijného tajomstva upravenej právom EÚ alebo SR vrátane povinnosti zachovávať

mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

1. Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo získať od AGENCY potvrdenie o tom, či spracúva osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a

nasledovné informácie:

Strana | 8

- účely spracúvania,

- kategórie dotknutých osobných údajov,

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,

najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

- ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,

kritériá na jej určenie,

- existencia práva požadovať od AGENCY opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto

spracúvaniu,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o

ich zdroj,

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch

informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto

spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba

má právo byť od AGENCY informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

3. AGENCY poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie

kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže AGENCY účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci

administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,

informácie AGENCY poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba

nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody

iných osôb.

Právo na opravu

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby AGENCY boli bez zbytočného odkladu opravené

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba

právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového

vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1. Ak o to dotknutá osoba AGENCY požiada, má právo aby bolo bez zbytočného odkladu zabezpečené

vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a AGENCY bez zbytočného odkladu vymaže osobné

údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný

právny základ pre ich spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej AGENCY alebo

na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje AGENCY alebo tretia strana, vrátane namietania

proti profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo SR,

ktorému AGENCY podlieha, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej

priamo dieťaťu.

2. Ak spoločnosť AGENCY zverejní osobné údaje a podľa odseku 1 je povinná ich vymazať, je povinná

so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady vykonať primerané opatrenia vrátane technických

Strana | 9

opatrení, aby informovala ďalších prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných

údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu a

repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva SR,

ktorému AGENCY podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri

výkone verejnej moci zverenej AGENCY,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s GDPR,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na

štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby bolo v spoločnosť AGENCY obmedzila spracúvanie,

pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

AGENCY overiť ich správnosť,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- AGENCY už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba

na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej AGENCY alebo

na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje AGENCY alebo tretia strana, vrátane namietania

proti profilovaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, a to až do overenia,

či oprávnené dôvody na strane AGENCY prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania

spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo

obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z

dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo SR.

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, AGENCY informuje pred

tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo

obmedzením ich spracúvania

1. AGENCY oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo

vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ je to možné alebo ak si to

nevyžaduje neprimerané úsilie. AGENCY o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to

dotknutá osoba požiada.

Právo na prenosnosť osobných údajov

1. Dotknutá osoba má na základe žiadosti právo od AGENCY získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a

ktoré poskytla AGENCY, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má

právo požiadať AGENCY o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho,

aby jej spoločnosť AGENCY v tom bránila, ak:

- sa spracúvanie zakladá na súhlase, alebo v prípade ak sa spracúvanie vykonáva v rámci

zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, a

- ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Strana | 10

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov podľa odseku 1

právo na prenos osobných údajov priamo od AGENCY druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to

technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov

dotknutej osoby. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej AGENCY.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

Právo namietať

1. Ak o to dotknutá osoba AGENCY požiada má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej

situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej AGENCY alebo na účely

oprávnených záujmov, ktoré sleduje AGENCY alebo tretia strana, vrátane namietania proti

profilovaniu. AGENCY nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné

oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej

osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak AGENCY spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo

kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto

marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na

také účely nebudú spracúvať.

4. Dotknutú osobu AGENCY výslovne upozorňuje na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri

prvej komunikácii s ňou, pričom je nevyhnutné aby bolo toto právo prezentované jasne a oddelene

od iných informácií.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje

právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické

účely, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti

spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie

nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

1. Ak o to dotknutá osoba požiada má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie AGENCY, ktoré

je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne

účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

- nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a AGENCY,

- povolené právom EÚ alebo právom SR, ktorému AGENCY podlieha a ktorým sa zároveň

stanovujú aj opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej

osoby, alebo

- založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3. V prípadoch, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou

osobou a AGENCY alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, AGENCY vykoná

opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na

ľudský zásah zo strany AGENCY, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ

sa neuplatňujú výnimky v zákaze ich spracúvania t.j.:

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden

alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve EÚ alebo v práve SR

stanovuje, že zákaz nemôže dotknutá osoba zrušiť a

Strana | 11

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ

alebo práva SR, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na

ochranu osobných údajov a stanovujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv

a záujmov dotknutej osoby

a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej

osoby.

Obmedzenia

1. V práve EÚ alebo práve SR, ktorému AGENCY alebo sprostredkovateľ podliehajú, sa

prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže obmedziť rozsah povinností a práv dotknutých

osôb, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanovených v GDPR, ak

takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným

opatrením s cieľom zaistiť:

- národnú bezpečnosť, obranu a verejnú bezpečnosť, predchádzanie trestným činom, ich

vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred

ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie,

- iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EÚ alebo SR, najmä predmet dôležitého

hospodárskeho alebo finančného záujmu EÚ alebo členského štátu vrátane peňažných,

rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia,

- ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

- predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, odhaľovanie

a stíhanie,

- monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom

verejnej moci,

- ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,

- vymáhanie občianskoprávnych nárokov.

2. Konkrétne musí každé legislatívne opatrenie uvedené v odseku 1 obsahovať osobitné ustanovenia,

ktoré v relevantných prípadov upravujú aspoň:

- účely spracúvania alebo kategórie spracúvania a kategórie osobných údajov, doby

uchovávania osobných údajov a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely

spracúvania alebo kategórie spracúvania,

- rozsah zavedených obmedzení a záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo

nezákonnému prístupu či prenosu,

- určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,

- riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a práva dotknutých osôb na informovanie o

obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá

dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého

pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie

osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči AGENCY alebo sprostredkovateľovi

1. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy

vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, každá dotknutá osoba má právo na účinný

súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v

rozpore s platnými právnymi predpismi došlo k porušeniu jej práv.

Zastupovanie dotknutých osôb

Strana | 12

1. Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne

zriadené v súlade s právom členského štátu EÚ, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme

a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných

údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili práva podľa článkov 77, 78 a 79

GDPR a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody podľa článku 82 GDPR, ak to umožňuje

právo členského štátu.

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

1. Každá osoba (nielen dotknutá osoba), ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku

porušenia GDPR, má právo na náhradu utrpenej škody od AGENCY alebo sprostredkovateľa.

2. Spoločnosť AGENCY, ktorá sa zúčastnila na spracúvaní, je zodpovedná za škodu spôsobenú

spracúvaním, ktoré bolo v rozpore s GDPR. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú

spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré sa GDPR ukladajú výslovne

sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi AGENCY, ktoré boli v

súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi SR.

3. AGENCY alebo sprostredkovateľ sú zbavení zodpovednosti podľa odseku 2, ak sa preukáže, že

nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

4. Ak sa na tom istom spracúvaní zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo

AGENCY aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú

spracúvaním, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná

náhrada.

V Orechovej Potôni dňa 25.5.2018