Pravidlá súťaže
Zážitková jazda na dakarskej Tatre pre dvoch (ďalej len „Pravidlá“)

Organizátor a základné pojmy

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., 800 Orechová Potôň, IČO: 44 407 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 24378/T (ďalej len „Organizátor“) prostredníctvom Facebook konta Organizátora (SLOVAKIA RING - official site http://www.facebook.com/SlovakiaRing.OfficialSite) (ďalej len „Facebook stránka“) na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaž – Organizátor uverejní na svojej Facebook stránke príspevok, z ktorého bude zrejmé, že vyhlasuje Súťaž o Zážitkovú jazdu na dakarskej Tatre pre dvoch (ďalej na len „súťaž“). V týchto Pravidlách sú uvedené všeobecné podmienky pre účasť v súťaži. Súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže rozumie a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.
 3. Súťažný príspevok – príspevok zverejnený na časovej osi Facebook stránky Organizátora, ktorý informuje o vyhlásení súťaže, jej trvaní a uvádza znenie súťažnej úlohy (ďalej len „Súťažný príspevok“).
 4. Účastník súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) je tá fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook, má po celý čas trvania súťaže aktívny Facebook účet, splní stanovené pravidlá súťaže, nie je vylúčená z účasti na Súťaži niektorým z ustanovení Pravidiel a do 19.8.2023 do 18:00 hod. (1) označí Páči sa mi to pre Súťažný príspevok, (2) pridá komentár pod Súťažný príspevok s informáciou, s kým by sa podelil o výhru.
 5. Osobami, ktoré sú vylúčené z účasti na Súťaži (t.j. nemôžu sa zúčastniť Súťaže) sú osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému vzťahu k Organizátorovi a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Organizátorom vykonávajú obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám. Z účasti na súťaži sú tiež vylúčené osoby zúčastnené na organizácii a technickom zabezpečení Súťaže. Z účasti na Súťaži sú tiež vylúčené všetky osoby, voči ktorým Organizátor eviduje akúkoľvek splatnú pohľadávku po lehote splatnosti.

Pravidlá Súťaže

 1. Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť iba prostredníctvom jedného Facebook konta a môže v rámci Súťaže dať LIKE na Súťažný príspevok a pridať komentár pod Súťažný príspevok. Všetci používatelia, ktorí v rámci Súťaže pridali viac komentárov, budú zo Súťaže vyradení.
 2. Súťaž trvá od 18.8.2023 do 19.8.2023 do 18:00 (ďalej len „Súťažné obdobie“).
 3. Zo súťažiacich, ktorí správne odpovedia na súťažnú úlohu, bude vylosovaný 1 súťažiaci, ktorý sa stane víťazom Súťaže (ďalej len „Víťaz“). Losovanie zabezpečí Organizátor súťaže v deň skončenia súťaže. Od 17.8.2023 17:00 bude Víťaz uverejnený na časovej osi Facebook stránky Organizátora.
 4. Víťaz bude odmenený nasledovnou výhrou:
  2x Zážitková jazda na dakarskej Tatre (v nedeľu, 20.8.2023, cez obedňajšiu prestávku)
  2x vstupenka na Veľkú cenu Slovenskej republiky platná v nedeľu, 20.8. 2023, na tribúnu A
  2x vstup do paddocku
 5. Výhry zo Súťaže nie je možné vymáhať. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
 6. Organizátor vyhlási Víťaza Súťaže v komentári pod Súťažným príspevkom a zároveň Víťaza vyzve, aby kontaktovali Organizátora prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Výherca t.j. Súťažiaci, ktorý bol vylosovaný a splnil podmienky Súťaže, stratí právo na výhru, ak:
  1. v časovom období odo dňa, v ktorom bol určený za Výhercu, do dňa skutočného odovzdania výhry voči nemu Organizátor zaeviduje splatnú pohľadávku po lehote splatnosti;
  2. ak sa Výherca o výhru neprihlási, alebo sa Organizátorovi alebo poverenému sprostredkovateľovi nepodarí do 20:00 dňa 19.8.2023 Víťaza písomne kontaktovať, a to ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné v tejto súvislosti od Organizátora požadovať;
  3. si do 20:00 dňa 19.8.2023, alebo v inej lehote individuálne dohodnutej s Víťazom neprevezme výhru, alebo neposkytne Organizátorovi alebo ním určeným osobám všetku súčinnosť nevyhnutnú pre odovzdanie výhry.
   Osoba, ktorá stratila právo na výhru, sa nepovažuje od okamihu straty práva výhru za Víťaza. Výhry, ktoré nebudú odovzdané Víťazovi z dôvodu, že tento nesplní všetky podmienky pre ich poskytnutie podľa Pravidiel, alebo z dôvodov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, nebudú Organizátorom poskytnuté; pričom osobám, ktoré stratili nárok na výhru, nevzniká nárok
   na žiadnu vecnú ani finančnú kompenzáciu.
 7. Výhra bude Víťazovi odovzdaná v deň konania podujatia, t.j. dňa 20.8.2023, a to na hlavnej pokladni Slovakia Ringu.
 8. Organizátor resp. ním poverený zástupca odovzdá Víťazovi výhru za predpokladu, že tento splní všetky vyššie uvedené podmienky určené pre vznik nároku na výhru. Súčasne, podmienkou odovzdania výhry jej oprávnenému Víťazovi je predloženie platného preukazu totožnosti Víťaza za účelom jednoznačného potvrdenia identity oprávneného Víťaza. Súťažiaci berú na vedomie, že bez poskytnutia vyššie špecifikovanej súčinnosti nebude možné odovzdať Víťazovi výhru. Organizátor si vyhradzuje právo určiť deň a miesto pre odovzdanie výhier. Víťaz pri preberaní výhry podpíše preberací protokol, v ktorom potvrdí prevzatie výhry, ak nebude dohodnuté inak.
 9. V prípade, že sa Víťazom stane osoba neplnoletá, výhru prevezme jej oprávnený zákonný zástupca. Súťažiaci berie na vedomie, že nárok na výhru je neprenosný; Organizátor neposkytne výhru inej osobe ako Víťazovi. Tým nie je dotknuté právo Víťaza previesť výhru na inú osobu po tom, ako ju prevezme od Organizátora. Víťaz nemá právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie.
 10. Organizátor má výhradné právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Pravidiel zo strany Súťažiacich a tiež právo na prípadné vylúčenie Súťažiaceho z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, alebo nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za Víťaza v súlade s týmito Pravidlami).
 11. Výhry určené do Súťaže podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Víťaz je zodpovedný za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Víťaz nesie všetky riziká súvisiace s výhrou a s jej využívaním.


Ostatné ustanovenia

 1. Fotografie použité vo vizuáloch Facebook konta Organizátora sú ilustračné.
 2. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
 4. Všetky osobné údaje a informácie uvedené Súťažiacimi budú použité a uchovávané výhradne pre potreby realizácie tejto Súťaže, kontaktovania Víťaza, odovzdania výhier a marketingovej činnosti Organizátora súvisiacej s touto Súťažou a propagáciou Organizátora. Súťažiaci poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, email) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov, za účelom realizácie tejto Súťaže, kontaktovania Víťaza, odovzdania výhier a marketingovej činnosti Organizátora súvisiacej
  s touto Súťažou a propagáciou Organizátora.
 5. Organizátor má výhradné právo upraviť tieto Pravidlá (vrátane podmienok Súťaže, obdobia jej trvania, a ďalšie), a to aj počas priebehu Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely. Organizátor má tiež výhradné právo kedykoľvek ukončiť Súťaž.
 6. Tieto Pravidlá, ako aj vzťahy vzniknuté na základe týchto Pravidiel a/alebo účasťou v Súťaži sa riadia slovenským právnym poriadkom a riešenie sporov vzniknutých na základe a/alebo v súvislosti s týmito Pravidlami a vzťahov vzniknutých na základe týchto Pravidiel alebo účasťou na hlasovaní alebo Súťaži podlieha výhradne jurisdikcii slovenských súdov.


V Orechovej Potôni, dňa 18.8.2023