Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

KTO PREVÁDZKUJE KAMEROVÝ SYSTÉM?

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.

800, Orechová Potôň 930 02, IČO: 44407793 (ďalej v texte ako „AGENCY“)

Kontaktné údaje AGENCY:

E-mail: info@slovakiaring.sk web: www.slovakiaring.sk

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov v AGENCY:

E-mail: gdpr@slovakiaring.sk

KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM?

Na účely tejto informácie je to fyzická osoba pohybujúca sa v monitorovanom priestore, o ktorej AGENCY spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému (ďalej len „dotknutá osoba“).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PRI PREVÁDZKE KAMEROVÉHO SYSTÉMU SPRACÚVANÉ?

  • bežné osobné údaje: osobné (fyziologické) a osobnostné charakteristiky dotknutých osôb,
  • citlivé osobné údaje: z osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré je možné získať v rámci prevádzkovania kamerového systému (napr. údaje o telesnom postihnutí, rasový alebo etnický pôvod a pod.). AGENCY takto získané citlivé osobné údaje nijako nespracúva.

ČO OPRÁVŇUJE AGENCY OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ A NA AKÉ ÚČELY SÚ SPRACÚVANÉ?

AGENCY v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému na účely ochrany právom chránených a finančných záujmov AGENCY spočívajúcich v:

  • ochrane osôb a majetku AGENCY a predchádzanie vzniku škôd,
  • uchovávaní vyhotoveného záznamu na účely dokazovania.

AGENCY v rámci svojej zákonnej povinnosti poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

AKÁ JE DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH KAMEROVÝM SYSTÉMOM?

Vyhotovené záznamy sa uchovávajú po dobu 5 dní. Po uplynutí tejto lehoty sú záznamy s osobnými údajmi vymazané. Kamerovým systémom zaznamenané a identifikované dôkazy sa uchovávajú počas lehoty nevyhnutnej na uplatnenie právneho nároku AGENCY alebo tretej strany.

KOMU MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ?

Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom môžu byť v nevyhnutných a legitímnych prípadoch poskytované predovšetkým nasledovným príjemcom: advokátom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti, povereným sprostredkovateľom a ďalším tretím stranám v súvislosti s uplatnením právnych nárokov a finančných záujmov AGENCY.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané pri prevádzke kamerového systému má právo:

  • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať prístup k týmto údajom;
  • požiadať o výmaz svojich osobných údajov, prípadne namietať voči ich spracúvaniu v rámci oprávnených záujmov AGENCY;

Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo u AGENCY namietať, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje AGENCY.

  • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že AGENCY spracúva jej osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

821 07 Bratislava

www.dataprotection.gov.sk

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

tel.: +421232313214

  • podať žiadosť alebo sťažnosť AGENCY v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov a uplatniť si svoje práva uvedené vyššie. Kontaktné údaje sú uvedené v úvode tejto informácie.

Informácia je platná od: 1.7.2022